stäng av

Dela

Förnybar energi

Vindkraft

Vi i Polarbrödskoncernen vill göra världen lite godare. Det innebär bland annat att vi arbetar för att minska våra avtryck på natur och miljö. Att ge lika mycket som vi tar. Det är därför vi har investerat i egen vindkraft. Polarkraft AB är ett dotterbolag till Polarrenen AB, som ingår i Polarbrödskoncernen. Polarkraft har byggt fyra egna vindkraftverk som försörjer Polarbagerierna med förnybar el. Med ett eget ägande av vindkraftsproduktion säkerställs stabila elkostnader, samtidigt som det ger ett betydelsefullt bidrag till uppsatta klimat- och hållbarhetsmål.

Klimatsmart kyla från solen

Polarrenens hyresgäster i Hermelinenhuset i Luleå får komfortkyla från solen med en kylanläggning som har låg klimatpåverkan.

Kylanläggningen drivs med propan som köldmedium, ett ämne som har avsevärt lägre klimatpåverkan än de gaser som traditionellt används i kylmaskiner. För att göra anläggningen ännu mer klimatanpassad installerade Polarrenen dessutom 200 solpaneler på fastighetens tak, vilket innebär att kylanläggningen drivs av egenproducerad el. Solcellsanläggningen är dimensionerad för att täcka behovet av kyla och ventilation när det är som störst.


Solenergianläggningen på fastigheten Hermelinen i Luleå blev nominerad till Solenergipriset 2021!

Förnybar el i hela koncernen

Vårt långsiktiga mål är att bli självförsörjande på förnybar el i hela koncernen.